× هشدار!
تاریخ درخواست : 1399/8/5
نام مشتری:
مساحت مورد نظر:
حداقل: 7متر مربع
حداکثر 30متر مربع
قیمت خرید مورد نظر
حداقل: 200,000,000  تومان
حداکثر 350,000,000  تومان
مناطق مورد نظر: - - -

برگرد بالا
ثبت ملک رایگان
ثبت مشتری رایگان