× هشدار!
تاریخ درخواست : 1399/8/10
نام مشتری: عبدی
مساحت مورد نظر:
حداقل: 65متر مربع
قیمت خرید مورد نظر
حداقل: 7,000,000  تومان
مناطق مورد نظر: فاز یک اندیشه

برگرد بالا
ثبت ملک رایگان
ثبت مشتری رایگان