× هشدار!
تاریخ درخواست : 1399/8/10
نام مشتری:
مساحت مورد نظر:
حداقل: 100متر مربع
حداکثر 120متر مربع
قیمت خرید مورد نظر
حداقل: 900,000,000  تومان
حداکثر 1,100,000,000  تومان
مناطق مورد نظر: ادبیات , باهنر جنوبی , پاسداران , معلم

برگرد بالا
ثبت ملک رایگان
ثبت مشتری رایگان