× هشدار!
تاریخ درخواست : 1399/8/10
نام مشتری: معصومه امینی
مساحت مورد نظر:
حداقل: 90متر مربع
قیمت خرید مورد نظر
حداقل: 350,000,000  تومان
مناطق مورد نظر: 17شهریور , اشرفی اصفهانی , امیرکبیر , شریعتی

برگرد بالا
ثبت ملک رایگان
ثبت مشتری رایگان