× هشدار!
تاریخ درخواست : 1401/6/28
نام مشتری:
مساحت مورد نظر:
حداقل: 70متر مربع
حداکثر 150متر مربع
قیمت خرید مورد نظر
حداقل: 1,500,000,000  تومان
حداکثر 2,000,000,000  تومان
مناطق مورد نظر: آزادشهر , بلوار احمدآباد , بلوار امامت , بلوار تربیت , بلوار دانش آموز , بلوار سجاد , بلوار هاشمیه

برگرد بالا
ثبت ملک رایگان
ثبت مشتری رایگان