× هشدار!
تاریخ درخواست : 1401/10/3
نام مشتری: خانم احمدی
مساحت مورد نظر:
حداقل: 130متر مربع
قیمت خرید مورد نظر
حداقل: 3,500,000,000  تومان
مناطق مورد نظر: شهید محلاتی

برگرد بالا
ثبت ملک رایگان
ثبت مشتری رایگان