× هشدار!
تاریخ درخواست : 1402/1/4
نام مشتری: خانم محمدی
مساحت مورد نظر:
حداقل: 85متر مربع
قیمت خرید مورد نظر
حداقل: 2,500,000,000  تومان
مناطق مورد نظر: هنرستان , جمهوری , یزدان‌شهر

برگرد بالا
ثبت ملک رایگان
ثبت مشتری رایگان